Správa CHKO Poľana

 

Správa chránenej krajinnej oblasti je odbornou organizáciou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Má za úlohu usmerňovať  činnosť v území. V zmysle platných zákonov sa zúčastňuje konaní, ktoré určujú záväzné podmienky pri rozhodovaní o využívaní jednotlivých častí územia. Dôležité sú pritom prírodné podmienky a dodržiavanie požiadaviek ochrany prírody.

Záväzné rozhodnutia vydáva štátna správa - príslušný obvodný úrad, resp. ďalšie orgány štátnej správy príslušného regiónu. Takto je riadená stavebná činnosť, hospodárenie v lesoch a na poľ­nohospodárskej pôde, rekreačné využívanie územia a ďalšie činnos­ti.

 

Od júla 2000 je v územnej pôsobnosti Správy CHKO aj ostatná časť územia okresov Detva, Brezno, Banská Bystrica a Zvolen, okrem častí, ktoré patria do iných VCHÚ.

Územná pôsobnosť Správy CHKO Poľana


Správa CHKO Poľana
J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
E-mail: chkopo@sopsr.sk

Tel.: +421 (0)45 5334 834

 

kontakty na jednotlivých pracovníkov S-CHKO Poľana

 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk