Sčítanie veľkých šeliem na Poľane (2012)

V dňoch 8.-9. 12. 2012 sa uskutočnilo mapovanie – sčitovanie veľkých šeliem a mačky divej na snehu. Mapovanie prebiehalo na území Chránenej krajinnej oblasti Poľana a to na výmere približne 20 500 ha.

Územie CHKO Poľana bolo rozdelené na 32 trás, ktoré prechádzali jednotliví mapovatelia počas víkendu (v sobotu aj v nedeľu). Pobytové znaky (stopy, trus, srsť) sa v teréne zapisovali do zápisníkov a podľa smeru pohybu zveri boli znaky zakresľované do máp. Mapovania sa zúčastnilo 54 mapovateľov – pracovníci Štátnej ochrany prírody, členovia stráže prírody, pracovníci Lesov SR, š. p., členovia poľovných združení a ďalší dobrovoľníci.


Mapovanie sa uskutočnilo v neskoršom termíne (dôvodom bolo čakanie na vhodnú snehovú prikrývku na celom území). Počasie bolo na realizáciu mapovania priaznivé, celé záujmové územie bolo pokryté starším snehom a tenkou vrstvou novšieho snehu. Sneh bol však veľmi premrznutý, čo sa odrazilo na obtiažnej identifikácií stôp, prípadne nemožnosti ich zmerania. Celkove nebola vysoká snehová pokrývka, ktorá umožnila celoplošný pohyb sledovaných šeliem a značný pohyb raticovej zveri, ktorá sa javí na Poľane v početnom stave.

Počas zimného sčitovania v r. 2012 bolo zaznamenaných 16-18 jedincov vlka dravého, 10 jedincov rysa ostrovida, 37 jedincov medveďa hnedého (v tabuľke uvádzame pre porovnania údaje aj z predchádzajúcich sčitovaní).Získané výsledky sú zaujímavé hlavne pre početný výskyt medveďov v neskoršom termíne (optimálne mesiace sú október - november). Je to spôsobené pravdepodobne nízkou snehovou pokrývkou a tiež množstvom dostupnej potravy na miestach, kde sa prikrmuje zver. To sa odrazilo aj na distribúcii záznamov stôp medveďa, ktoré boli sústredené predovšetkým v okrajových častiach CHKO Poľana a to v jeho západnej a juhozápadnej časti. V centrálnej časti (kaldera) a v juhovýchodnej časti nebol v danom termíne zaznamenaný pohyb medveďa. Čo sa týka početnosti vlka tak predpokladáme, že v rámci Poľany sa pohybujú asi dve svorky a prípadne sem zabiehajú ďalšie samotárske jedince. Vyššie stavy tejto šelmy sú odrazom aj množstva dostupnej potravy (vysoká početnosť jelenej a diviačej zveri), čo bolo zistené aj v čase mapovania. U rysa ostrovida bola na základe mapovania zistená pomerne rovnomerná distribúcia jedincov v rámci územia Poľany, ktorá vyplýva z jeho prísnej teritoriality.


Aj napriek snahe čo najdôkladnejšie vyhodnotiť jednotlivé získané informácie je potrebné zdôrazniť, že uvedený počet zistených jedincov, predovšetkým u medveďa (myslené aktívne jedince – nezaľahnuté), môže byť aj nižší, pretože nemožno vylúčiť aj duplicitné pozorovania.


Ďakujeme všetkým mapovateľom, ktorí sa zúčastnili sčitovania veľkých šeliem na Poľane v náročných terénnych a poveternostných podmienkach.

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk