Mladé hlasy z Podpoľania

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 
 
 
                   
 

O projekte:

Východisková situácia:

V súčasnej dobe Podpoľanie bojuje s odlivom mladých ľudí do iných častí Slovenska a zahraničia. Región starne a postupne mizne médium, ktoré má odovzdávať zvyky a tradičný spôsob obhospodarovania tohto kraja na svoje deti a vnúčatá. Mladé rodiny s deťmi sa z hospodárskych usadlostí sťahujú do väčších obcí a miest. Na sídliskách vidia ľahší a pohodlnejší život. So zmenou životného štýlu rodín sa mení aj spôsob výchovy mladej
generácie. Sídliská nedávajú toľko možností spoznávať prírodné hodnoty, deti netrávia svoj voľný čas spoznávaním svojho regiónu. Častokrát ani nevedia o prírodných zaujímavostiach, ktoré majú v o svojom okolí. V Podpoľaní sa vytráca prepojenie života mladých s krajinou, v ktorej vyrastajú. Výchova starých rodičov veľmi málo ovplyvňuje ich rozvoj čím sa nevytvárajú podmienky pre budovanie hrdosti k svojej regionálnej identite a rodinným koreňom. Absentuje výchova k tradičnému obhospodarovaniu krajiny a prioritou pri výchove mladých ľudí sa stávajú neosobné technologické postupy . Mládež nemá pocit zodpovednosti za uchovanie potenciálu regiónu. Neprepájajú smerovanie svojho osobného života s rozvojom kraja, či miesta, v ktorom pôsobia. Deti strácajú základné komunikačné schopnosti, sú málo v vnímavé, ťažko hľadajú súvislosti, sú málo priebojné. Vo vzdelávacom procese chýba  prepojenie s touto problematikou, absentujú informačné kampane zo strany škôl, samospráv či iných iniciatív pôsobiacich v týchto územiach. Pedagógov ia málo zaoberajú regionálnou problematikou. Prerušenie väzieb a tokov informácií je citeľné hlav ne v sídliskových
častiach miest v tomto regióne.

 

Ciele projektu:
1. Podpora osobného potenciálu mladý ch ľudí za účelom rozv oja ich podnikav osti, inov atív nosti a tv oriv osti
2. Motivácia k zdrav šiemu živ otnému štý lu a efektív neho v y užitia v oľného času v zdrav om prostredí
3. Budovanie regionálnej identity súčasnej generácie na zachov aný ch kultúrny ch a prírodný ch hodnotách regiónu
4. Podpora mládežníckej participácie posky tnutím priestoru na v y počutie a spolurozhodov anie
5. Podpora vytvorenia partnerského a priateľského prostredia v rámci školy a rešpektujúcej komunikácie medzi dospelý mi a mládežou
6. Vy tv orenie podpornej skupiny pedagógov pre sy stematickú prácu so žiakmi v agende biosférickcý ch rezerv ácií
 
Cieľová skupina:
Zámer projektu je určený pre dorastajúcu mládež, ktorá žije na kontakte s Biosférickou rezerváciou Poľana. Aktiv ity sú zamerané na sy stematickú prácu s mládežou v mestách Hriňov á a Detva.

 

Príjímateľ grantu:

Občianske združenie K.O.Z.A. už dlhodobo spolupracuje so Správou CHKO-BR Poľana - ŠOP SR, s ktorou v zmysle svojich stanov napĺňa ciele
a činnosti v Chránenej krajinnej oblasti a Biosférickej rezervácii Poľana. Pomáha pri praktickej ochrane prírodných a kultúrnych hodnôt v regióne
Podpoľania, zabezpečuje personálne kapacity , rozvíja dobrovoľníctvo v regióne, spolupracuje so subjektami v Podpoľaní. Združenie pomáha pri
praktickej starostlivosti o chránené územia, o chránené a existenčne ohrozené druhy . Pravidelne a sy stematicky šíri osvetu v oblasti environmentálnej
výchovy a venuje sa práci s mládežou, deťom a dospelým. Pomáha pri uskutočňov aní kampaní, propagačný ch aktivít v regióne. Našim cieľom je
implementácia inkluzív neho vzdelávania, poskytnutie rovnakých možností vo vzdelaní pre každého jednotlivca v regióne.
                                                                                                            

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk