V CHKO Poľna sa nachádza 22 maloplošných chránených území a 2 chránené stromy. Maloplošné chránené územia v CHKO Poľana zaberajú 6,12% rozlohy CHKO. (Orientačná mapa CHKO Poľana)

Maloplošné chránené územia v CHKO Poľana

Maloplošné chránené územia v CHKO

04.01.2011 15:15
Chránený areál Horná Chrapková, vyhlásený v roku 1999, reprezentuje podmáčané až mokradné lúky s bohatým floristickým zložením. Vyznačuje sa hojným výskytom ohrozeného taxónu žltohlavu európskeho (Trollius europaeus) a výskytom kriticky ohrozených taxónov najmä z čelade Orchideace, a kosatca...
04.01.2011 15:15
Chránený areál Dolná Zálomská je ukážkou dobre zachovaných druhovo bohatých prameniskových, slatinných a stredne vlhkých lúčnych spoločenstiev, ktoré reprezentujú typickí predstavitelia fauny a flóry.   Okolo chráneného areálu vedie modrá turistická značka a náučný chodník Kyslinky...
04.01.2011 15:16
Chránený areál Hrochotská Bukovina predstavuje biotop, na ktorom sa vďaka zachovanosti prirodzených trávnych porastov, vytvorilo veľmi pestré spoločenstvo rovnokrídlovcov (Orthoptera) s výskytom dvoch vzácnych a ohrozených druhov – Arcyptera fusca a Pholidoptera frivaldskyi.   Územie je...
04.01.2011 15:17
Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka sa nachádza v hornej časti Bystrého potoka pod sedlom Priehybina. Tektonickou poruchou poklesla južná časť stuhnutého andezitového prúdu a vytvorila prepadovú stenu vysokú 23 metrov, čo ho radí medzi najväčšie vodopády vo vulkanitoch Západných...
04.01.2011 15:18
Prírodná pamiatka Bátovský balvan - ide o mohutný aglomerátový blok, ktorý sa v starších štvrtohorách uvolnil mrazovým zvetrávaním a zrútil sa na údolnú nivu Hučavy v Hrochotskej doline. Blok je 14 m vysoký s priemerom 8 m. Medzi spevneným sopečným materiálom vidieť typickú sopečnú bombu...
04.01.2011 15:19
Prírodná pamiatka Jánošíkova skala sa nachádza v Hrochotskej doline. Je to mohutné aglomerátové bralo s výškou až 30 metrov. Zvetrávacie procesy mechanicky porušujú komplex pozdĺžnymi trhlinami a vytvárajú počiatočné štádium skalného mesta. Mechanickým zvetrávaním vznikol aj otvor uprostred brala...
04.01.2011 15:20
Prírodná pamiatka Kalamárka je zvyškom andezitového prúdu, produktu sopečnej činnosti. Oddenudovaním rozpadavého pyroklas¬tického materiálu sa vytvorila skalná plošina obrúbená vencom ve¬ží, stĺpov a bášt s výškou presahujúcou 10 m. Narušením stability sa stĺp oprel o skalnú stenu a vytvoril...
04.01.2011 15:20
Prírodná pamiatka Melichova skala je stĺpovitý skalný útvar, ktorý sa nachádza nad osadou Skliarovo. Zvyšok čela lávového prúdu so zachovanými tvarmi tečúcej lávy je dominantou, ktorá výrazne vyčnieva z okolitých miernych svahov.   Okolo Melichovej skaly vedie turistický chodník (modrá...
04.01.2011 15:21
Prírodná pamiatka Veporské skalky sa nachádza južne od Ľubietovského Vepra. Eróznymi procesmi rozmodelované súvrstvie sopečných tufov a aglomerátov vytvára početné stĺpy, veže a steny, koré dosahujú 30 až 35 metrovú výšku. Ich krajinotvornú funkciu znásobuje skutočnosť, že sa nachádzajú na...
04.01.2011 15:23
Prírodná pamiatka Spády predstavuje vodopádový andezitový amfiteáter, ktorý pozostáva z dvoch stupňov o celkovej výške 15 m. Lokalita je zaujímavá z hľadiska malakofauny.   Vodopád je prístupný od zákruty lesnej cesty proti prúdu Spádskeho potoka.  Prírodná pamiatka Spády,...
<< 1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk