Jarné sčítanie medveďov na Poľane (2013)

 

Jarné sčítanie medveďov hnedých v Chránenej poľovnej oblasti (CHPO) Poľana a v priľahlých poľovných revíroch bolo v r. 2013 naplánované v dvoch termínoch, a to 26.4. a 24.5.2013 (termíny najbližšie k splnu Mesiaca). Samotné sčítavanie medveďov prebieha v čase od 17,00 do 23,00 hod. Akciu organizujú Lesy SR (OZ Kriváň a Čierny Balog) a ŠOP SR, Správa CHKO Poľana za účasti zástupcov spomenutých organizácií, členov SPZ dotknutých poľovných revírov, stráže prírody a vybraných dobrovoľných spolupracovníkov. Metodika sčitovania je zhodná ako v r. 2012, kedy sa jarné sčítanie realizovalo v oblasti Poľany prvýkrát, avšak plocha sčítavania medveďov bola rozšírená na približne 45 000 ha. Sčítanie sa uskutočňuje na 29 lokalitách (v rámci 12 poľovných revírov) – vnadiskách umiestnených mimo ľudských sídiel, v odľahlejších častiach revírov. Sledovanie zveri prebieha z poľovníckych posedov, chát príp. drevených pozorovateľní.
Účastníci sčítavania zaznamenávali údaje do pripravených terénnych zápisníkov.

Pri prvom sčítavaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.4.2013 bolo spolu zaevidovaných 37 medveďov. Pozorované boli aj medvedice s minuloročnými mláďatami. Pri vyhodnocovaní zaevidovaných počtov medveďov musíme brať na zreteľ niektoré reálne skutočnosti – už známu a nezanedbateľnú pohyblivosť medveďov, potravnú ponuku aj mimo pripravených vnadísk v sledovanej ploche a aj v okrajových zónach smerom mimo sledované územie (napríklad zvýšený úhyn poľovnej zveri v uplynulej zime – kadávery, absencia samíc z tohtoročnými malými mláďatami). Takže môžeme reálne počítať s vyšším počtom jedincov oproti zistenému počtu jedincov území. Na druhej strane – zohľadniac pohyblivosť medveďov (okrajové zóny sledovanej plochy), sú aj jedince, ktoré sa celoročne pohybujú priestorovo viac mimo sledovaného územia.

Vzhľadom na dlhú a na sneh bohatú poslednú zimu je predpoklad, že bol väčší úhyn zveri a preto niektoré medvede vnadiská nevyhľadávali a uprednostnili takúto dostupnú potravu - kadávery uhynutej zveri.

Koncom mája v termíne 24.5.2013 sa uskutoční druhý termín sčítania medveďov na týchto lokalitách a výsledky budú komplexne spracované a vyhodnotené za celé sledované obdobie. Vyhodnotenie dvoch za sebou realizovaných akcií s mesačným odstupom môže priniesť ďalšie zaujímavé poznatky aj z ekológie medveďa hnedého.

 

Foto: V. Hrúz

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk